Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Познато је да сваки нови члан Комисије мора да положи древни испит искушења како би постао пуноправни члан и уједно научио да вози. Испитом искушења руководи древни члан комисије - Инструктор, а испит се полаже на следећи начин. У равни се постави комисиомобил (кога можемо замислити као правоугаоник са страницама паралелним координатним осама) и \(N\) такмичара који су писали бар једну жалбу (које можемо замислити као тачке јер су мали и безначајни). Кандидат седа у комисиомобил и циљ је да потисне своју мржњу према жалбама и не обори ниједног такмичара. Пролазност на испиту је врло ниска…

Дошао је ред и на младог Зокија Обарача да проба да положи испит. Међутим, Инструктор зна да је Зокијева мржња према жалбама превише јака и да ће овог пута бити озбиљнијих повреда. Зато је одлучио да блокира комисиомобил тако што ће пробости свој древни анти-жалбени штап кроз једну његову тачку (унутар или на ивици правоугаоника) - тиме ће комисиомобил моћи само да се (стално) окреће око те тачке. Наравно, могуће је да ће тим окретањем бити оборено неколико такмичара - кажемо да је такмичар оборен ако се у неком тренутку нађе унутар или на граници комисиобила док се овај окреће. Инструктор рачуна да је то боље него дати Зокију одрешене руке…

На вама је да помогнете Инструктору – одредите колико најмање такмичара мора бити оборено при оптималном избору тачке пробадања правоугаоника. Уколико помогнете Инструктору, добијате веће шансе за преживљавање уколико се жалите и будете изабрани као статисти за неки од будућих испита…

Опис улаза

У првом реду стандардног улаза налази се природан број \(N\) - број такмичара. У наредном реду налазе се 4 цела броја \(X\), \(Y\), \(A\) и \(B\) која представљају, редом, координате горњег-левог темена правоугаоника (комисиобила) и његову ширину и висину. У наредних \(N\) редова налазе се по два цела броја \((x_i, y_i)\) која представљају координате одговарајућег такмичара.

Опис излаза

У први и једини ред стандардног излаза исписати ненегативан цео број \(K\) – најмањи број такмичара који мора бити оборен при оптималном избору тачке пробадања комисиобила (обратити пажњу да оптимална тачка пробадања не мора имати целобројне координате у општем случају).

Примери

Улаз

5
-12 8 20 12
9 1
-9 -9
3 12
13 -4
-5 13

Излаз

2

Објашњење примера

Правоугаоник (комисиомобил) је димензија \(20 \times 12\), горње лево теме му је \((-12, 8)\) и почетна позиција му је представљена пуном линијом. Уколико за тачку пробадања изаберемо тачку \((-3.5, -3)\) (означена ‘X’ на слици) тада ће правоугаоник, окретањем око те тачке оборити првог и другог такмичара а остали ће избећи незгоду. Постоје и други избори тачке пробадања за које су оборена само два такмичара али не постоји ниједан избор тако да буде оборен највише један такмичар; дакле, решење је 2.

Ограничења и подзадаци

Постоји пет подзадатака: