Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Дата је матрица \(А\) која има две врсте и три колоне (тј. димензија \(2\times 3\)). Елементи матрице су цели бројеви који су већи од нуле или једнаки нули. Заменити све елементе матрице који су једнаки нули позитивним целим бројевима (природним бројевима), тако да збир свих елемената у прве две колоне буде једнак збиру елемената у последње две колоне. Ако има више могућих начина да се то изведе, одредити ону замену код које је збир свих елемената матрице минималан. Ако постоји више различитих матрица са минималним збиром, одштампати било коју.

Опис улаза

У два реда стандардног улаза се налазе по три цела броја који представљају две врсте дате матрице. ## Опис излаза Ако не постоји матрица са траженим особинама исписати \(-1\) у првом реду стандардног излаза. Ако постоји матрица са траженим особинама, исписати елементе те матрице, у сваком од два реда по једну врсту матрице.

Пример 1

Улаз

1 5 6
0 5 2

Излаз

1 5 6
7 5 2

Пример 2

Улаз

3 0 2
1 5 0

Излаз

3 1 2
1 5 2

Објашњење примера 1

Само је елемент у пресеку друге врсте и прве колоне једнак нули. Ако њега изједначимо са 7, збирови подматрица ће бити једнаки. Ако заменимо било којим другим бројем, збирови подматрица ће се разликовати.

Ограничења и подзадаци

Тест примери су подељени у три дисјунктне групе: