Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

У једном предграђу Ниша налази се велика, такорећи бесконачна њива у облику дводимензионе равни. Богата породица Ватренић се не подноси са другом богатом породицом Блажић. Породица Блажић поседује \(N\) оптичких каблова, \(i\)-ти кабл је у облику бесконачне праве која пролази кроз тачке \((x_i, y_i)\) и \((u_i, v_i)\). Ватренићи су познати по паљењу њива, те је ваш задатак да за сваки од датих \(Q\) сценарија ширења пожара одредите колико каблова ће се оштетити. Сценарио са редним бројем \(j\) се односи на један круг \(K_j\) са центром у тачки \((a_j, b_j)\) и радијусом \(r_j\), круг до којег ће се раширити пожар у том сценарију. Притом, за ове кругове важи: \(K_j \subset K_{j+1}\) за свако \(1 \leq j < Q\), другим речима, \(j\)-ти круг је у потпуности садржан у \((j+1)\)-ом кругу, такође, границе никоја два круга се не додирују. Кабл који је у облику праве \(p\) ће се оштетити у сценарију \(C\) ако и само ако је скуп \(p \cap C\) непразан, односно, ако се круг и права секу у бар једној тачки. Како је ватра непредвидива појава, у сваком сценарију се гарантује да се решење (број оштећених каблова) неће променити чак ни ако се полупречник круга \(r\) повећа или смањи за \(r \cdot 10^{-12}\).

Опис улаза

У првој линији стандардног улаза налази се природан број \(N\) - број каблова које поседује породица Блажић. У наредних \(N\) линија налазе се по четири цела броја, \(x_i, y_i, u_i, v_i\), координате две тачке кроз које пролази \(i\)-ти кабл. Наредна линија садржи један природан број \(Q\), број сценарија. У наредних \(Q\) редова налазе се по три цела броја \(a_i, b_i, r_i\), координате центра круга и полупречник круга код \(i\)-тог сценарија.

Опис излаза

За сваки од \(Q\) сценарија исписати по један цео број - у \(j\)-ти ред исписати број каблова који ће се оштетити у сценарију под редним бројем \(j\).

Пример 1

Улаз

4
4 -3 -5 1
6 -2 -4 10
6 11 6 8
6 8 6 11
3
0 5 1
1 4 3
3 5 6

Излаз

1
1
3

Објашњење примера

У прва два сценарија ће се оштетити само један кабл (кабл са редним бројем \(2\)), док ће се у трећем сценарију поред овог оштетити и каблови са редним бројевима \(3, 4\) (који су подударни).

Ограничења

У свим тест примерима важи:

Тест примери су подељени у следеће групе: