Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Вера је инсталирала нову игрицу на свом новом модерном мобилном телефону. У тој игрици је дата матрица \(A\) са \(N\) врста и \(M\) колона. Циљ игрице је максимизовати лепоту матрице. Лепота матрице се дефинише као као сума апсолутних вредности разлика суседних поља матрице, при чему су суседна поља она која деле заједничку страницу. Прецизније, лепота матрице \(A\) је

\(\sum_{i=0}^{i<N-1} \sum_{j=0}^{j<M} |A[i+1][j]-A[i][j]| + \sum_{j=0}^{j<M-1} \sum_{i=0}^{i<N} |A[i][j+1]-A[i][j]|\), где је \(A[i][j]\) елемент у \(i\)-тој врсти и \(j\)-тој колони матрице \(A\).

Вера може да промени матрицу на следећи начин:

Вера може примењивати ове операције више пута и у произвољном редоследу. Помозите јој и испишите максималну лепоту матрице коју може добити применом ових операција.

Опис улаза

У првом реду стандардног улаза налазе се цели бројеви \(N\) и \(M\), где је \(N\) број врста, а \(M\) број колона матрице \(A\). У наредних \(N\) редова, налази се по \(M\) целих бројева, где је \(j\)-ти број у \(i\)-том реду баш \(A[i][j]\).

Опис излаза

У једином реду стандардног излаза исписати један број - максималну лепоту матрице која се може добити.

Ограничења

Тест примери су подељени у 5 дисјунктних група:

Примери

Пример 1

Улаз

3 3
2 1 1
1 1 1
1 1 1

Излаз

4

Објашњење

Прво нагнемо телефон једном на лево и добијемо матрицу:

1 1 2
1 1 1
1 1 1

Потом нагнемо телефон два пута на горе и добијемо матрицу:

1 1 1
1 1 2
1 1 1

На крају нагнемо телефон још једном на лево и добијемо матрицу лепоте 4:

1 1 1
1 2 1
1 1 1