Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

За дати природан број \(n\), означимо са \(S(n)\) суму његових цифара. Дакле, \(S(12) = 1 + 2 = 3\), \(S(1005) = 1 + 0 + 0 + 5 = 6\). Душко воли да испитује својства природних бројева, па је смислио себи задатак. За дате бројеве \(X, Y, A, B\) (\(X \leq Y\)) њега занима да ли постоји неки број \(n\) такав да \(X \leq n \leq Y\) за који важи да је \(n = A \cdot S(n) + B\).

Опис улаза

У првом и једином реду стандардног улаза налазе се цели бројеви \(X, Y, A, B\).

Опис излаза

Уколико постоји неки број \(n\) за који важи и \(X \leq n \leq Y\) и \(n = A \cdot S(n) + B\), у првом и једином реду стандардног излаза исписати тај број. Уколико постоји више од једног решења, исписати било које од њих. Уколико не постоји ниједно решење, исписати \(-1\).

Ограничења

\(1 \leq X \leq Y \leq 10^{18}\) \(0 \leq A, B \leq 10^{18}\)

Подзадаци

  1. (10 поена) \(A = 0\)
  2. (20 поена) \(Y \leq 10^6\)
  3. (35 поена) \(A, B \leq 10^{15}\)
  4. (35 поена) Без додатних ограничења

Примери

Пример 1

Улаз

9 142 1 0

Излаз

3

Објашњење примера

Број \(9\) задовољава и услов да је између \(9\) и \(142\), и важи да је \(9 = 1 \cdot S(9) + 0 = 9\), тако да је \(9\) валидно решење. У овом примеру, не постоји ниједно више валидно решење.

Пример 2

Улаз

18 23 4 3

Излаз

23

Објашњење примера

\(23\) је валидно решење јер је у задатом интервалу и јер је \(23 = 4 \cdot S(23) + 3\). У овом примеру, број \(23\) је једино валидно решење.

Пример 3

Улаз

1 9 1 1

Излаз

-1

Објашњење примера

Ниједан број из интервала не задовољава дати услов.