Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Жика је за рођендан добио оно што протагонисти информатичких задатака увек добију кад писци текстова немају бољу идеју о чему да направе причу у свом задатку - низ \(A_i\) од \(N\) целих бројева. Међутим, овај феномен је толико чест, да је Жика и за прошли рођендан добио низ дужине \(N\) - низ \(B_i\)! Жика, као и сваки нормалан човек, нема потребе за два различита низа дужине \(N\), па хоће да трансформише свој новодобијени низ \(A_i\) у \(B_i\).

Пошто нам је потребан задатак за сврху другог задатка у Б категорији, Жика је одлучио да јединa операција коју може да изврши на низу \(A\) је да изабере два суседна броја у низу и замени им места, а затим им промени знакове. Ово значи да ако је низ пре био \(A_1\), \(A_2\), \(\cdots\), \(A_i\), \(A_{i+1}\), \(\cdots\), \(A_N\), после једне операције постаје \(A_1\), \(A_2\), \(\cdots\), \(-A_{i+1}\), \(-A_i\), \(\cdots\), \(A_N\). Ваш задатак је да кажете Жики да ли је могуће да овим операцијама транформише низ \(A_i\) тако да важи да је \(A_i=B_i\) за свако \(i\in\{1,2,\cdots,N\}\).

Опис улаза

Прва линија стандардног улаза садржи број тест примера \(T\). У наредним редовима су описани сваки од независних \(T\) тест примера. У првом реду сваког тест примера се налази један ненегативан цео број \(N\) који представља дужине низова \(A_i\) и \(B_i\). Затим у наредна два реда се налази по \(N\) целих бројева, који представљају вредности у низовима \(A_i\) и \(B_i\), редом. ## Опис излаза У \(i\)-том реду стандардног излаза написати одговор на \(i\)-ти тест пример. Ако је могуће стићи од низа \(A_i\) до низа \(B_i\) применком коначно много описаних операција, написати “DA” (без наводника), а у супротном “NE” (опет, без наводника). ## Пример

Улаз

3
2
1 2
-1 -2
2
1 2
-2 -1
4
1 2 3 4
-4 -3 -2 -1

Излаз

NE
DA
DA

Објашњење примера

Ако је почетни низ \(1,2\), једини други низ који је могуће добити је \(-2,-1\) (применом још једне замене, враћа се на оригинални низ), тако да је одговор у тест примеру упиту “НЕ”, а у другом “ДА”. У трећем примеру је могуће наћи низ потеза који \(A_i\) претвара у \(B_i\) тако што редом радимо размене на \((1,2)\), \((2,3)\), \((3,4)\), \((1,2)\), \((2,3)\), \((1,2)\).

Ограничења

Тест примери су подељени у 4 дисјунктне групе: